Kvalitet och miljö

Att anlita Allbygg & VVS innebär att trygga era projekt från otrevliga överraskningar. Med hjälp av våra ledord håller vi alltid kunden i fokus och våra ledningssystem för kvalitet och miljö hjälper oss att fortsätta utbilda oss, utvecklas och förbättras år för år. Allt för fortsätta vara den bästa heltäckande leverantören av bygg- och projektledning i Stockholm med omnejd.

Våra ledord

Erfarenhet i form av mångårig praktik inom alla våra expertområden och en bred teoretisk kunskap inom fukt- och byggnadsteknik.

Trygghet skapad med hjälp av tydlig kommunikation, tranpares i våra processer, svensk arbetskraft och väl inarbetade rutiner för närvaro, identifikation och låsning på alla våra arbetsplatser.

Ansvar tryggad genom för kunden tilldelad huvudansvarig på plats under produktion, tydligt upprättade och överenskomna offerter och handlingsplaner samt säkrade ledningsystem för kvalitet och miljö.

Miljö

För oss på Allbygg & VVS är det en självklarhet att ta ansvar för vår miljöpåverkan. Genom ett tydligt ledningssystem, en aktiv utveckling av företagets kunskap inom området och ett engagemang som genomsyrar hela företaget vill vi bidra till en hållbar utveckling för såväl människa som miljö. För att ständigt förbättra vår miljöprestanda ska vi på Allbygg & VVS arbeta med följande områden som vi bedömer vara betydande för vår verksamhet:

Kunskap
Vi tror att kunskap är nyckeln till ett framgångsrikt miljöprogram, därför ser vi till att intressera oss för nya upptäckter och vetande kring branschens och vår egen miljöpåverkan. Vi ser även till att förmedla kunskapen genom hela företaget och låta den ligga som underlag vid utveckling av vårt miljöledningssystem.

Inköp av produkter och tjänster
Vi strävar efter att i den mån det är möjligt välja att köpa in produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder produkter med lägre miljöpåverkan.

Transporter
Tjänsteresor tillhör en stor del av vår vardag då projekt drivs på olika platser inom Stockholmsområdet. För att minska användningen av fossila drivmedel arbetar vi därför med dagliga körplaner och försöker samåka och korta ner våra transportsträckor så långt det är möjligt. På sikt planerar vi på att övergå till fordon som drivs genom batteri och/eller förnybar energi.

Avfall och farligt avfall
Allt avfall som uppkommer inom företaget återvinns i den mån det är möjligt genom att finna nya användningsområden eller sorteras som återvinning. Avfall som klassas som miljöfarligt hanteras alltid med största varsamhet och på ett sådant sätt att risken för en negativ miljöpåverkan minimeras.

Energi
Genom att skapa en medvetenhet om vårt användande av elektriska produkter i vår dagliga verksamhet kan vi både minska våra kostnader och slösandet av naturresurser. Små medel som att stänga av datorer, lampor och fläktar när det är möjligt kan i slutändan göra stor skillnad.

Kommunikation
Vi kommunicerar och redovisar vårt miljöarbete öppet för såväl medarbetare som intressenter för att stärka kunskapen och utvecklingen av en hållbar branschutveckling.


Kvalitet

Genom ständig utveckling och förbättring av vår verksamhet ska Allbygg & VVS Svenska AB leverera kundanpassade tjänster med genomgående hög kvalitet inom projektledning, bygg och kvalitetsansvar. Vi ser våra medarbetare som vår främsta tillgång och genom att säkerhetsställa deras kunskap och engagemang kan vi garantera resultat som uppfyller eller överträffar våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar.
 
Kunden i fokus
Vi sätter kunden i fokus i varje situation för att uppnå dennes behov och förväntningar av vårt arbete.

Engagemang
Vi engagerar och utbildar våra medarbetare och ger dem möjlighet att vara delaktiga i vårt ständiga förbättringsarbete.

Kravställande
Vi ställer samma höga krav på våra samarbetsföretags arbetsutförande som vårt eget.

Förbättring
Eventuella klagomål eller reklamationer hanteras alltid med prioritet i syfte att återvinna kundens förtroende och för vår  
förbättring.

Lagar och krav
Vårt kvalitetsarbete utgår alltid från tillämpliga lagar och föreskrifter samt branschkrav.